Δημοσίευση – Cyber Threat Intelligence Management Platform for Industrial Environments

Στις 18/12/2022 παρουσιάστηκε στο 3rd International Conference on Software Engineering, Security and Blockchain (SESBC 2022) από την InnoSec το άρθρο “A Cyber Threat Intelligence Management Platform for Industrial Environments”. Στο άρθρο περιγράφεται μία καινοτόμος και ευφυής πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης κυβερνοαπειλών (CTIMP) για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το Cyber-pi. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική κάνει χρήση κυβερνογνώσης ανοιχτών και αξιόπιστων πηγών την οποία και ενσωματώνει ευφυώς και διαλειτουργικά με πληροφορίες που προέρχονται από εποπτευόμενα συστήματα. Στόχος είναι οι εν λόγω πληροφορίες να παρουσιάζονται γραφικά, μέσω ενός φιλικού προς τους χρήστες περιβάλλοντος. Έτσι επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό τρόπο η απόκτηση επίγνωσης της κατάστασης των συστημάτων που επιβλέπουν οι εκάστοτε διαχειριστές, προσφέροντας παράλληλα ευφυείς και προηγμένες στρατηγικές αντιμετώπισης απειλών, καθώς επίσης και αυτοματοποιημένους κανόνες αυτο-ίασης των συστημάτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν έναν εξαιρετικό μηχανισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έγκαιρο εντοπισμό συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας έτσι στο επίπεδο κυβερνοασφάλειας των οργανισμών.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).