Εναρκτήρια συνάντηση έργου ‘Cyber-pi’

shutterstock_242737093

Την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση (kick-off meeting) πραγματοποίησαν στελέχη από τους δύο (2) εταίρους του ερευνητικού έργου “Ευφυές σύστημα ανίχνευσης κυβερνοαπειλών και προστασίας της ιδιωτικότητας” με ακρωνύμιο: Cyber-pi και κωδικό Τ2ΕΔΚ-01469.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, όπου και υπήρξε αναφορά στη γενική περιγραφή του έργου και τις επιμέρους ενότητες εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα. Τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύτηκαν για την ορθή υλοποίηση των επιμέρους καθηκόντων τους, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εμπρόθεσμα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου Cyber-pi αποτελεί η ανάπτυξη ενός προϊόντος λογισμικού, το οποίο θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με σκοπό να προστατεύει τα ψηφιακά δεδομένα και τα υπολογιστικά συστήματά τους από κυβερνοεπιθέσεις. Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί ένα ευφυές σύστημα, το οποίο θα παραμετροποιείται με βάση τις ανάγκες κάθε οργανισμού, με σκοπό να αποτρέπει κυβερνοεπιθέσεις αλλά και να περιορίζει τις συνέπειές τους.

Το Cyber-pi βασίζεται σε 4 πυλώνες της περιοχής της κυβερνοασφάλειας και έχει ως στόχο να:

  • Βελτιστοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού παραβιάσεων, κάνοντάς την ταχύτερη και πιο στοχευμένη
  • Μοντελοποιήσει και αυτοματοποιήσει τη διαδικασία παραγωγής κανόνων για τον εντοπισμό παραβιάσεων ιδιωτικότητας
  • Αυξήσει το επίπεδο επίγνωσης του προσωπικού για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας
  • Επεμβαίνει αυτόματα σε πληροφοριακά συστήματα που εποπτεύει, ώστε να προλαμβάνει επιθέσεις και να περιορίζει τις συνέπειές τους κατά της ιδιωτικότητας.

Έναρξη έργου: 12/5/2020 και λήξη έργου: 11/11/2022 (διάρκεια: 30 μήνες).

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Innovative Secure Technologies (Συντονιστής Φορέας), τεχνοβλαστός (spin-off), εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλεις πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας.
  • Εταιρία Tessera Multimedia, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.