Δημοσίευση – An autoML network traffic analyzer for cyber threat detection

Άλλη μία δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του  έργου  “Cyber-pi – Ευφυές σύστημα ανίχνευσης κυβερνοαπειλών και προστασίας της ιδιωτικότητας”, αυτή τη φορά στο περιοδικό “International Journal of Information Security”, Springer-Verlag 2023, με τίτλο “An autoML network traffic analyzer for cyber threat detection”.

Η δημοσίευση  αυτή εστίασε στην ενσωμάτωση ενός προσαρμοσμένου Network analyzer στην αρχιτεκτονική του Cyber-pi. H προτεινόμενη προσέγγιση στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Lambda (λ), η οποία επαυξάνει τις δυνατότητες επεξεργασίας μεγάλου όγκου δικτυακών δεδομένων,   συνδυάζοντας την επεξεργασία δέσμης (batch) και της συνεχούς ροής (streaming). H προτεινόμενη λύση καινοτομεί χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοματοποιημένο  αλγόριθμο μηχανικής μάθησης (AutoML) που επιλέγει κάθε φορά τη βέλτιστη μέθοδο προσδιορισμού επιθέσεων. H προσέγγιση αυτή επιτυγχάνει τον έγκαιρο εντοπισμό, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη.

Η δημοσίευση έγινε αποδεκτή στις 02/05/2023 και δημοσιεύτηκε στις 21/05/2023.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).