Δημοσίευση – Blockchained AutoML Network Traffic Analyzer to Industrial Cyber Defense and Protection

Στις 22/03/2023 δημοσιεύτηκε από την InnoSec το άρθρο “A Blockchained AutoML Network Traffic Analyzer to Industrial Cyber Defense and Protection” στο επιστημονικό περιοδικό Electronics (MDPI). Το άρθρο πραγματεύεται το BANTA, μια πρόταση καινοτόμου λύσης για την ανάλυση δικτυακής κίνησης που εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αλυσίδας κατανεμημένης εγγραφής (blockchain) και αυτοματοποιημένης μηχανικής μάθησης (AutoML). To ΒΑΝΤΑ προσφέρει παρακολούθηση και εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο (χαρακτηριστικό των αναλυτών δικτυακής κίνησης) με σκοπό την άμεση αντίδραση έναντι συμβάντων ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος των πιθανών κυβερνοεπιθέσεων. Παράλληλα, το BANTA, κάνοντας χρήση των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών, προσφέρει ασφάλεια και διαφάνεια αποθηκεύοντας αποκεντρωμένα και ασφαλώς τις καταγραφές δικτυακής κίνησης. Επίσης, με τη χρήση διαφορικών αλγορίθμων ιδιωτικότητας, οι οποίοι προφυλάσσουν τα ιδιωτικά δεδομένα από τυχούσες διαρροές, διασφαλίζεται η δυνατότητα εξέτασης της δικτυακής κίνησης από τους διαχειριστές συστημάτων άνευ κινδύνου παραβιάσεων ασφάλειας. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογιών AutoML προσφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης μοτίβων που υποδεικνύουν την ύπαρξη σπανίων συμβάντων κυβερνοασφάλειας.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).