Δημοσίευση – Introducing responsibly self-healing into the incident management lifecycle

Στις 06/07/2023 παρουσιάστηκε στο PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2023) από την InnoSec το άρθρο “Introducing responsibly self-healing into the incident management lifecycle”. Στο άρθρο αυτό προτείνεται μία προσέγγιση για την υιοθέτηση της αυτο-ίασης σε πολύπλοκα δικτυακά περιβάλλοντα. Η απευθείας εφαρμογή δυνατοτήτων αυτο-ίασης μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, λόγω της κακής κατανόησης της κατάστασης του υπό επιτήρηση συστήματος. Προτείνεται η χρήση του πλαισίου Cynefin για την μόχλευση της κατανόησης των πολύπλοκων συστημάτων, στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας. Πιο συγκεκριμένα, επιδεικνύεται το πώς το συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του περιβάλλοντος και να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της ανθεκτικότητάς του, καθώς και της δυνατότητας ανάκαμψης από σφάλματα.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).