Δημοσίευση – An actionable maturity planning model for smart, circular cities

Από την ομάδα της InnoSec που συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Cyber-pi (Τ2ΕΔΚ-01469) δημοσιεύτηκε στις 06/06/2023, στο επιστημονικό περιοδικό Cities, το άρθρο με τίτλο “An actionable maturity planning model for smart, circular cities”. Σε αυτό προτείνεται μία μακροοικονομική προσέγγιση που έχει ως στόχο της να βοηθήσει τους λήπτες αποφάσεων και λοιπούς ενδιαφερόμενους, καθώς αναλογίζονται τη μετάβαση μιας πόλης προς το παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας. Εξετάζονται προσεγγίσεις που επηρεάζουν μοντέλα ωριμότητας έξυπνων πόλεων, ώστε να εντοπιστεί η εξέλιξη και η πορεία μιας πόλης κατά τη μετάβασή της σε έξυπνη πόλη. 

Υιοθετώντας τη διαμεθοδολογία από την περιοχή των μακροοικονομικών, παρουσιάζεται το πώς ένα μοντέλο ωριμότητας μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμο, από την άποψη ότι μπορεί να αναδείξει τα ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης, για κάποια συγκεκριμένη διάσταση ή παράμετρο μιας έξυπνης πόλης. Για την αποτίμηση αυτής της μεθοδολογίας, γίνεται μία μελέτη περίπτωσης χρήσης της κυβερνοασφάλειας και πιο συγκεκριμένα την αντίδραση σε περιστατικό ασφάλειας σε σχέση με τον πληθοπορισμό (crowdsourcing), έναν ενεργοποιητή-κλειδί μιας δεδομενο-κεντρικής κυκλικής οικονομίας.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι όταν στην υποδομή μιας έξυπνης πόλης εισάγεται ο πληθοπορισμός, η ωριμότητα της πόλης αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι επιπρόσθετες δυνατότητες μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).