Δημοσίευση – Cyber-pi: Intelligent cyberthreat detection and supervised response

Στις 23/05/2023 παρουσιάστηκε στο 17th International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2023) από την InnoSec το άρθρο “Cyber-pi: Intelligent cyberthreat detection and supervised response”. Το άρθρο αναφέρεται στην ολοκλήρωση συστημάτων διαχείρισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μία σειρά προκλήσεων, σε οργανωτικό, τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο. Το Cyber-pi είναι μία αρχιτεκτονική αναφοράς, για ολοκληρωμένη ανίχνευση κυβερνοαπειλών και αντίδραση σε αυτές. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη των ανθρώπινων παραγόντων και καταδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου και του αυτόματου χειριστή. Αυτές οι δύο διαστάσεις αναπαρίστανται στη διεπαφή χρήστη και στο σύστημα αυτο-ίασης, αντίστοιχα.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01469).